Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ LOOSDRECHT

Algemene voorwaarden van Rederij Loosdrecht gevestigd te (3633 EK) Vreeland, de Vliet 11

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem

1. Definities.
2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Diensten:
De door Rederij Loosdrecht in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en te leveren diensten betreffen het aanbieden aan de wederpartij / opdrachtgever van een of meer vaartochten met een of meer vaartuigen voor een aantal personen zoals nader omschreven in de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.
b. Wederpartij en / of Opdrachtgever:
De partij aan wie Rederij Loosdrecht een aanbieding heeft gedaan of met wie een overeenkomst is aangegaan alsmede de personen/ passagiers ten behoeve van wie de wederpartij de overeenkomst is aangegaan.
c. Opdrachtnemer:
M.W.P. Derksen Beheer/Rederij Loosdrecht die in opdracht van opdrachtgever werkzaamheden uitvoert of diensten levert zoals hiervoor omschreven, hierna te noemen "Rederij Loosdrecht".

3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Rederij Loosdrecht. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden deze voorwaarden geacht door de wederpartij van Rederij Loosdrecht te zijn geaccepteerd. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken doordat Rederij Loosdrecht zulks schriftelijk bevestigt.

b. Een ieder die deelneemt aan de door Rederij Loosdrecht aangeboden vaartocht wordt geacht van de inhoud van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

c. Deze algemene voorwaarden worden als bestendig gebruikelijke voorwaarden van Rederij Loosdrecht geacht van toepassing te zijn verklaard op (toekomstige) vervolg-, en/of aanvullende aanbiedingen alsmede op overeenkomsten of de totstandkoming en/of uitvoering daarvan.

d. Eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij deze door Rederij Loosdrecht uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Ondertekening door Rederij Loosdrecht van documenten van opdrachtgever waarop dergelijke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt niet als schriftelijke aanvaarding daarvan door Rederij Loosdrecht.

4. Aanbiedingen

a. Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidstermijn is vermeld, zijn alle aanbiedingen van Rederij Loosdrecht vrijblijvend.

b. Rederij Loosdrecht behoudt zich het recht voor een opdracht zonder vermelding van redenen te weigeren.

c. Indien door Rederij Loosdrecht op verzoek van de wederpartij een begin van uitvoering is gemaakt van een door Rederij Loosdrecht aan de desbetreffende wederpartij gedane aanbieding, wordt de wederpartij geacht -vanaf de datum van uitvoering- met Rederij Loosdrecht een overeenkomst te zijn aangegaan volledig conform de daartoe door Rederij Loosdrecht gedane aanbieding.

5. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

a. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Rederij Loosdrecht aan opdrachtgever dat de opdracht aanvaard is dan wel door ondertekening van de overeenkomst door de wederpartij. In spoedeisende gevallen kan de overeenkomst ook mondeling tot stand komen: in dat geval blijkt totstandkoming van de overeenkomst uit het uitvoeren door Rederij Loosdrecht van de gegeven opdracht en zal Rederij Loosdrecht binnen 2 x 24 uur de overeenkomst schriftelijk bevestigen.

b. Opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst met Rederij Loosdrecht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rederij Loosdrecht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

c. Rederij Loosdrecht bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd binnen de grenzen van hetgeen schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

6. Gewijzigde uitvoering

Indien vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. Rederij Loosdrecht wijst de wederpartij daarbij op de financiële consequenties.

7. Wijzigingen

Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

8. Annulering door de wederpartij

a. De wederpartij heeft onder de hierna vermelde voorwaarden het recht een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst te annuleren. Annulering geschiedt door een schriftelijke aangetekend verzonden aanzegging van de wederpartij aan Rederij Loosdrecht. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop Rederij Loosdrecht de aanzegging ontvangt.

b. Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan twee maanden voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 40 % van het totaal aan Rederij Loosdrecht op de voet van de overeenkomst verschuldigde verschuldigd is.

c. Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan één maand voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 50 % van het totaal aan Rederij Loosdrecht op de voet van de overeenkomst verschuldigde verschuldigd is.

d. Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan veertien dagen voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 60 % van het totaal aan Rederij Loosdrecht op de voet van de overeenkomst verschuldigde verschuldigd is.

e. Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan zeven dagen voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 80 % van het totaal aan Rederij Loosdrecht op de voet van overeenkomst verschuldigd is.

f. Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan 48 uur voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 95 % van het totaal aan Rederij Loosdrecht op de voet van de overeenkomst verschuldigd is.

9. Betaling

a. Aanbetaling van 25% en restantbetaling door de wederpartij aan Rederij Loosdrecht dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. In elk geval dient het volledige bedrag uiterlijk dertig dagen voor de vaarttocht te zijn voldaan. Betaling geschiedt zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Is de betaling niet binnen de overeengekomen termijn ontvangen dan is de wederpartij in verzuim.

b. Reclames betreffende facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Rederij Loosdrecht zijn ingediend.

c. Rederij Loosdrecht behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen.

d. Bij girale betaling geldt als datum van betaling de dag van creditering van de girale rekening van Rederij Loosdrecht , bij contante betaling geldt alleen de door Rederij Loosdrecht uitgegeven kwitantie als bewijs en tijdstip van betaling.

e. Betaling dient binnen de aangegeven termijnen te geschieden bij gebreke waarvan de wederpartij van rechtswege in verzuim is.

Vanaf de datum van verzuim is de wederpartij een contractuele rente van 7% per maand voor consumenten en voor ondernemingen een contractuele rente van 12,5% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van de maand als een hele maand wordt gerekend. Voorts is Rederij Loosdrecht alsdan gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en is de wederpartij gehouden alle kosten, zowel in als buiten rechte, welke Rederij Loosdrecht moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen te vergoeden.

10. Kosten ingeval van niet of niet tijdige betaling

a. Alle kosten welke door Rederij Loosdrecht worden gemaakt ter effectuering van zijn rechten, daaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder, komen voor rekening van de opdrachtgever.
b. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % (exclusief BTW) van het te vorderen bedrag met een minimum van 250 euro (exclusief BTW) per vordering. Indien Rederij Loosdrecht kan aantonen in redelijkheid genoodzaakt te zijn geweest hogere buitengerechtelijke kosten te maken, komen ook deze voor rekening van de wederpartij. Alle kosten verbonden aan gerechtelijke incasso komen voor rekening van de wederpartij die van de gerechtelijke executie inbegrepen.

c. Rederij Loosdrecht heeft jegens de wederpartij, die niet tijdig heeft betaald, onverminderd zijn overige rechten ingevolge de voorwaarden en/of de wet het recht:

a. onmiddellijke betaling ter zake van de wederpartij en/of zekerheidstelling voor de betaling te eisen voor alle lopende overeenkomsten;

b. haar prestatie(s), ook uit andere overeenkomsten met de wederpartij, op te schorten, onverminderd haar recht gelijktijdig of later zekerheidstelling voor de betaling te vorderen.

c. de desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Rederij Loosdrecht afkomstige schriftelijke verklaring;

d. één, meer of alle lopende overeenkomsten, ten aanzien waarvan de wederpartij niet in verzuim is, geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Rederij Loosdrecht afkomstige schriftelijke verklaring.

e. betaling ineens van het volledige bedrag te eisen indien betaling in termijnen is overeengekomen.

d. Behalve in geval gebruik gemaakt is van het recht van ontbinding, kan Rederij Loosdrecht te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen.

11. Prijs

Alle prijzen en tarieven zijn exclusief B.T.W. en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden zoals die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gelden. Indien deze omstandigheden zich wijzigen na het sluiten van de
overeenkomst is Rederij Loosdrecht gerechtigd onder opgave van de daaruit voortvloeiende meer- of minderkosten de overeengekomen prijzen te verhogen of te verlagen met het bedrag waarmee onze kosten zijn verhoogd of verlaagd. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer begrepen: belastingen in binnen- of buitenland, lonen-, prijzen- en wisselkoersveranderingen.

12. Vertrouwelijke informatie

Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk na te komen.

13. Medewerking wederpartij

a. Opdrachtgever zal Rederij Loosdrecht steeds tijdig alle noodzakelijke informatie verstrekken.

b. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Rederij Loosdrecht is of de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens Rederij Loosdrecht voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van Rederij Loosdrecht leiden en kunnen extra kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

c. De wederpartij dient de aanwijzingen van (de medewerkers van) Rederij Loosdrecht onverwijld op te volgen. De toegang tot de boot en steigers kan door Rederij Loosdrecht zonder vermelding van redenen geweigerd worden, indien dit noodzakelijk wordt geacht in verband met o.a. de veiligheid en openbare orde.

d. Van de aanvangstijd van de vaartocht kan niet worden afgeweken. De boot vertrekt op het overeengekomen tijdstip. Het niet tijdig aanwezig zijn van (een gedeelte van) de passagiers is voor rekening en risico van de wederpartij. Op uitdrukkelijk en alsdan schriftelijk te bevestigen verzoek
van de wederpartij kan worden gewacht totdat alle passagiers aanwezig zijn. Afwijkingen van de overeengekomen vertrektijd komen geheel voor rekening en risico van de wederpartij. De duur van de vaartocht zal dan zoveel ingekort worden als de vertraging heeft geduurd. Overige onderdelen
van de tocht kunnen ten gevolge van deze vertraging veranderd / ingekort worden dan wel geheel komen te vervallen.

14. Reclames

a. Onder reclames worden verstaan alle grieven van de wederpartij met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door Rederij Loosdrecht.

b. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend binnen 8 werkdagen na de door Rederij Loosdrecht verleende diensten / verrichtte prestaties, onverminderd het bepaalde in de volgende artikelen.

c. Geringe in het dagelijks verkeer toelaatbaar geachte afwijkingen in of bij de uitvoering van de overeenkomst kunnen geen grond voor reclames opleveren.

d. Door het indienen van reclame wordt de betalingsverplichting van de wederpartij niet opgeschort.

e. Indien binnen bovengenoemde termijnen de opdrachtgever niet heeft gereclameerd, wordt de opdrachtgever geacht de verleende diensten en/of de facturen te hebben goedgekeurd. Bij gebreke van een dergelijke melding vervallen alle aanspraken van de wederpartij.

15. Aansprakelijkheid voor schade

a. Rederij Loosdrecht is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een
gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van de overeenkomst, noch is zij aansprakelijk voor enige andere, directe en/of indirecte schade, letsel(schade) daaronder begrepen, van de wederpartij, tenzij die schade is te wijten aan grove schuld, roekeloosheid of opzet.

b. In alle gevallen waarin Rederij Loosdrecht gehouden is tot enige schadevergoeding zal deze in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de op grond van de betreffende overeenkomst door Rederij Loosdrecht aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief BTW).

c. Na de reclametermijn als bedoeld in artikel 12 is Rederij Loosdrecht niet meer aansprakelijk voor haar tekortkomingen, tenzij er een schriftelijk overeengekomen garantie geldt.

d. Rederij Loosdrecht sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van alle personen waarvoor Rederij Loosdrecht op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is, inclusief derden die Rederij Loosdrecht bij de verlening van diensten heeft ingeschakeld.

e. De rechtsvordering van de wederpartij tot vergoeding van haar schade vervalt en is derhalve niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van één jaar na uitvoering van de desbetreffende overeenkomst. De wederpartij vrijwaart Rederij Loosdrecht voor schade die derden mochten lijden bij de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

f. De wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door haar aan boord gebrachte passagiers. De wederpartij dient voor eigen risico de ter zake nodige verzekeringen af te sluiten.

g. De wederpartij is aansprakelijk voor het verloren gaan en/of beschadigd raken van eigendommen en bezittingen van Rederij Loosdrecht door welke oorzaak ook. Tevens is de wederpartij aansprakelijk voor schade toegebracht door de passagiers aan het personeel dan wel eigendommen en bezittingen van het personeel van Rederij Loosdrecht alsmede de door haar ingeschakelde derden, tenzij sprake is van grove schuld van de betreffende personen.

16. Overmacht

a. Geen van de partijen is gehouden tot nakomen van enige verplichting indien deze daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt zoals stormschade, natuurrampen, belemmering door derden, belemmerende maatregelen van enige overheid, oorlog, werkstaking, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf van derden, alsmede tekortkomingen of overmacht van toeleveranciers of van derden van wiens diensten Rederij Loosdrecht gebruik maakt.
b. Ingeval van overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid en billijkheid (verdere) nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting tenminste onafgebroken gedurende drie maanden heeft voortgeduurd dan wel zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal duren, kan de andere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven aan de ene partij geheel of gedeeltelijk beëindigen. Dit recht tot beëindiging vervalt indien, voordat hiervan gebruik is gemaakt, de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen.

c. In geval van beëindiging van de overeenkomst wegens overmacht nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, met dien verstande dat wanneer de overeenkomst door Rederij Loosdrecht reeds gedeeltelijk is nagekomen, de wederpartij een evenredig gedeelte van de overeengekomen prijs aan Rederij Loosdrecht verschuldigd is.

d. Partijen kunnen, in geval van overmacht, geen schadevergoeding van elkaar vorderen.

17. Opschorting en beëindiging

a. Indien naar het oordeel van Rederij Loosdrecht de kredietwaardigheid van de wederpartij daartoe aanleiding geeft, kan Rederij Loosdrecht op elk moment nadere zekerheid dan wel vooruitbetaling verlangen, bij gebreke waarvan Rederij Loosdrecht het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

b. Ingeval de wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen en/of de wederpartij geheel of gedeeltelijk de beschikking over zijn vermogen verliest, heeft Rederij Loosdrecht het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander te harer keuze en onverminderd enig haar toekomend recht op vergoeding van schade, kosten en rente.

c. Indien Rederij Loosdrecht gebruik maakt van haar in het voorgaande lid genoemde bevoegdheid tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, laat zulks de verplichting van de wederpartij tot betaling van de met Rederij Loosdrecht overeengekomen vergoeding gedurende de periode dat Rederij Loosdrecht de uitvoering van haar verplichtingen heeft opgeschort, onverlet.

d. Door de wederpartij kan een overeenkomst uitsluitend worden ontbonden ingeval Rederij Loosdrecht na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan haar een redelijke termijn wordt
gegeven alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, toerekenbaar blijft tekortschieten in het nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst en wel zodanig, dat van de wederpartij in redelijkheid niet kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten.

e. In geval de overeenkomst door Rederij Loosdrecht wordt ontbonden wegens wanprestatie van de wederpartij behoudt Rederij Loosdrecht recht op betaling van de volledige overeengekomen prijs.

f. De ontbinding kan slechts geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.

Indien de wederpartij op het moment van de ontbinding van de overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door Rederij Loosdrecht nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Rederij Loosdrecht voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

18. Bewijs

Behoudens tegenbewijs zijn ter zake van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten de administratieve gegevens van Rederij Loosdrecht beslissend.

19. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze algemene voorwaarden en op alle daarop berustende door Rederij Loosdrecht aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van deze voorwaarden of overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Rederij Loosdrecht,

Vreeland, 1 januari 2024.

Rederij Loosdrecht,

M.W.P. Derksen

Translate »